Dyrektor Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego
im. Felicjana Dzierżanowskiego w Łańcucie

 ogłasza przetarg ustny ograniczony  na dzierżawę, na okres 20 lat części nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej jako działka nr 3915/11
o powierzchni 0,0711 ha położonej w Łańcucie z przeznaczeniem na prowadzenie stacji paliw.

         Przedmiotem przetargu jest 20 letnia dzierżawa nieruchomości gruntowej zabudowanej – części działki ewidencyjnej nr 3915/11 o powierzchni 0,0711 ha, położonej w Łańcucie. Nieruchomość  objęta jest KW RZ1A/00049799/6. 

 Nieruchomość przeznaczona jest pod prowadzenie stacji paliw; rozbudowa
i modernizacja istniejącej stacji paliw – wymagany sposób zagospodarowania przedmiotu dzierżawy.

 Cena wywoławcza czynszu, płatnego miesięcznie, wynosi 3690 zł brutto. Wysokość wadium ustala się na 700 zł.

 Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest przedstawienie przez uczestnika dokumentu potwierdzającego prowadzenie przez oferenta stacji paliw  przez okres co najmniej 5 lat  i posiadanie przez niego koncesji na obrót paliwami ciekłymi.

Załączniki do przetargu << kliknij link

By admin

Skip to content